large circular roof opening punctures 23o5 studio's pink house in vietnam

Aug 15, 2021

project info:

name: pink house

architects: 23o5 studio

lead architect: ngô việt khánh duy

design team: nguyễn minh, phạm đức minh, võ thanh linh, hưng trần

location: long xuyên, vietnam

photography: hiroyuki oki, hoàng lê