WH studio constructs cluster of treehouse cabins at senbo resort hangzhou in china

Feb 01, 2021

project info:

name: senbo resort hangzhou tree house

architect: WH studio

WH studio team: wang hui, wang rongrong, qin tianyi

construction: wanzhang cultural tourism group

wanzhang cultural tourism group team: guan jianbo, huang min, xu xinfeng, he huaqiang

floor area: 1750 m2 (6 buildings in total)

location: xianghu resort, hangzhou, zhejiang province
, china